Archiwum wiadomości

 • 30.06.2017

  Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Raport Bieżący nr 8/2017

  Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne

  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  Więcej na: biznes.pap.pl

  kom ebi zdz

 • 16.06.2017

  Podpisanie umów kredytowych z bankiem BGŻ PNP PARIBAS

  Emitent podpisał w dniu 16 czerwca 2017 r. umowę kredytową o kredyt nieodnawialny w kwocie 2 mln zł. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania do dnia 31 maja 2019 r. Jednoczeście bank odnowił dwa kredyty rewolwingowe na łaczną kwotę 14 mln zł. przeznaczone na zakup surowców do produkcji mrożonek.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

 • 01.06.2017

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).
  (więcej…)

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl