Raporty NewConnect

Raporty ESPI

Raporty NewConnect

2022

 • 09.06.2022

  Raporty Spółek ESPI/EBI Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jednostki: Eskimos S.A. w restrukturyzacji.

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej
 • 08.06.2022

  Raporty Spółek ESPI/EBI Umowa znacząca Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej Eskimos S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z polską firmą spożywczą umowę mającą za przedmiot usługowe mrożenie i sortowanie owoców i warzyw w sezonie 2022/2023 w Zakładzie Produkcyjnym Spółki pod adresem 24-105 Baranów, Motoga 25, dostarczonych przez Zleceniodawcę, w łącznej ilości 12 400 ton. Umowa została zawarta na czas określony do 31 maja 2023 r.

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

 • 27.05.2022

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zarządca masy sanacyjnej ESKIMOS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2021 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2021 r. przypadał na dzień 31 maja 2022 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2021 r. został ustalony na 30 czerwca 2022 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2021 r. jest oczekiwanie na zakończenie badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
  Jednocześnie Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony z uwzględnieniem treści komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od maksymalnego terminu publikacji raportu rocznego określonego w Regulaminie ASO.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

09-06-2022

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl