Archiwum wiadomości

 • 13.11.2019

  Raport Kwartalny za III Kwartał 2019 roku. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF, Zarząd Spółki Akcyjnej Eskimos przekazyje Kwartalny Raport Jednostkowy za III Kwartał 2019 roku.

  Raport Kwartalny za III Kwartał 2019 roku. Eskimos Spółka Akcyjna

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • 21.10.2019

  Raport Roczny za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna

  Raport Roczny za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. niniejszym przekazuje Raport Roczny za rok obrotowy 2018. Wszystkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Rocznego za 2018 rok. Załączniki do Raportu Rocznego:(1), Raport Roczny ESKIMOS S.A. za 2018 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (2), Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r.(3) Sprawozdanie z badania rocznego finansowego za rok 2018 (4).
  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. pkt 6.1 – 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

   

  ESKIMOSSA-raport-roczny-eskimos-sa-za-2018-r

  ESKIMOSSA-sprawozdanie-finansowe-2018

  ESKIMOSSA-sprawozdanie-zarzadu-2018

  ESKIMOSSA-sprawozdanie-z-badania-2018-eskimos-sig

 • 17.10.2019

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018.
  Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym EBI nr 10/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 został przesunięty na dzień 31 października 2019 r.
  Nowy termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018 zostaje ustalony na dzień 21 października 2019 r.
  Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 28.08.2019

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018.
  Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym EBI nr 7/2019 z dnia 26 lipca 2019 r., termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 został przesunięty na dzień 31 sierpnia 2019 r.
  Nowy termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018 zostaje ustalony na dzień 31 października 2019 r.
  Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 13.08.2019

  Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

  Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

  W załączonym pliku PDF, Zarząd Spółki Akcyjnej Eskimos przekazuje Kwartalny Raport Jednostkowy za II Kwartał 2019 roku.

  ESKIMOS SA Raport II Kwartal_2019

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 • 10.08.2019

  Pozew przeciwko AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

  Pozew przeciwko AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. informuje, iż nie mogąc zaspokoić w sposób polubowny swojego roszczenia wobec Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych AVIVA S.A. z tytułu szkód powstałych w wyniku pożaru zakładu produkcji mrożonek w Motodze, zmuszony został do wystąpienia na drogę sądową. Spółka w dniu wczorajszym, tj. 09 sierpnia 2019 r. wniosła pozew przeciwko firmie AVIVA S.A. Wartość przedmiotu sporu wynosi 4.540.483 zł.

 • 26.07.2019

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018.
  Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym EBI nr 5/2019 z dnia 21 maja 2019 r., termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 został przesunięty na dzień 30 czerwca 2019 r.
  W wyniku konsultacji z biegłym rewidentem bającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, nowy termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018 zostaje ustalony na dzień 31 sierpnia 2019 r.
  Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 26.07.2019

  Brak spłaty kredytu w banku BOŚ BANK S.A. ESKIMOS S.A.

  Brak spłaty kredytu w banku BOŚ BANK S.A. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. informuje, iż nie spłacił kredytu w kwocie 100 mln zł., zaciągniętego w banku BOŚ BANK S.A. , wykorzystanego w całości na sfinansowanie Programu stabilizacji cen na rynku jabłek. Program ten Spółka realizowała w ścisłej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa _KOWR_. Kredyt zabezpieczony był gwarancją wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. do kwoty 80 mln zł. oraz KOWR do kwoty 20 mln zł. W związku z tym faktem w dniu 25 lipca podpisana została promesa na mocy której KOWR będący jednym z gwarantów stanie się jedynym wierzycielem Spółki z tytułu przedmiotowego kredytu. Spłata wierzytelności ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2019 r., przy oprocentowaniu 2,88 % w stosunku rocznym.

 • 27.06.2019

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018.
  Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym EBI nr 5/2019 z dnia 21 maja 2019 r., termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2018 został przesunięty na dzień 30 czerwca 2019 r.
  Nowy termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2018 zostaje ustalony na dzień 31 lipca 2019 r.
  Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

 • 14.06.2019

  Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego

  Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. _”Bank”_:

  1_ umowę ugody _”Ugoda”_ dotyczącą spłaty kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015 r.

  2_ porozumienie_”Porozumienie”_ w zakresie zmiany umowy kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2016 r.

  Zgodnie z Ugodą Bankowi przysługuje na dzień 10 czerwca 2019 r. niesporna, wymagalna łączna wierzytelność w wysokości 6.866.740,30 PLN, na którą składa się kapitał wymagalny z tytułu kredytu w wysokości 6.843.160,01 PLN. Ugoda przewiduje rozłożenie okresu spłaty kwoty wymagalnego kapitału w wysokości 6.843.160,01 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r. Opóźnienie w spłacie rat traktowane jest jako niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu, co uprawnia Bank do wypowiedzenia Ugody i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

  Jednocześnie Emitent wskazuje, że Ugoda zawiera warunek w postaci zobowiązania Emitenta do niewypłacania dywidend przez cały okres jej obowiązywania.

  Zgodnie z Porozumieniem Emitent oraz Bank dokonały zmiany do umowy kredytu odnawialnego skupowego z dnia 29 lipca 2016 r. obejmującej rozłożenie okresu spłaty kwoty kapitału w wysokości 2.000.000 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

13-11-2019

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl