Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2020

 • 30.06.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. przypadał na dzień 30 czerwca 2020 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na 31 lipca 2020 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r., oraz incydentalnego naruszenia powyższych przepisów, była sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowana pandemią Covid-19, która przełożyło się na bezpośrednie problemy w terminowym przygotowaniu przez księgowość danych finansowych oraz ich zbadaniu przez biegłego rewidenta obsługującego Spółkę.
  Jednocześnie Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony z uwzględnieniem treści komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od maksymalnego terminu publikacji raportu rocznego określonego w Regulaminie ASO.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 20.05.2020

  Ustanowienie tymczasowego Nadzorcy Sądowego. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  W związku ze złożeniem przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego _raport ESPI nr 01/2020 z dnia 02.03.2020 r._, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego.

 • 14.05.2020

  Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF Zarząd Spółki Akcyjnej ESKIMOS przekazuje Kwartalny Raport Jednostkowy za I kwartał 2020 roku.
  Podstawa prawna: paragraf 5, ust. 1, pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu


  Załączniki:

  ESKIMOS SA – Raport za I kwartał 2020 r. final.pdf

 • 23.03.2020

  Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Eskimos Spółka Akcyjna

  (PLESKMS00016) 23-03-2020 14:48:38 | Bieżący | EBI | 4/2020

  Zarząd ESKIMOS S.A. złożył do sądu wniosek przeciwko Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa o zawezwanie do próby ugodowej. Wartość spornej należności wynosi 32.929.000 zł.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 03.03.2020

  Zarząd Eskimos S.A informuje.

  Eskimos S.A, 2 marca 2020 r. złożyła do właściwego Sądu, wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek ten zostanie w najbliższym czasie przeanalizowany przez Sąd, który podejmie decyzję stosownie do swojej oceny sytuacji Spółki. Należy więc zdawać sobie sprawę że rodzaj postępowania jakiemu zostaniemy poddani nie zależy w tej chwili od Spółki, lecz leży wyłącznie w gestii Sądu.

  Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego zostało zabezpieczone wnioskiem o postępowanie upadłościowe, na wypadek gdyby w ocenie Sądu szanse na sanację były zbyt niepewne. Aby w takim przypadku nie wystawiać majątku Spółki na ryzyko szerokiej egzekucji, wnieśliśmy o upadłość. Jednak także taka decyzja Sądu nie oznacza zatrzymania naszej działalności. Upadłość to przede wszystkim szansa na uratowanie przedsiębiorstwa zwolnionego z obciążeń ponad jego zdolności wypracowania dochodu.

  Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku stał się brak porozumienia z KOWR-em (Krajowy Ośrodek „WSPARCIA” Rolnictwa) w kwestii ostatecznego rozliczenia prowadzonej przez nas akcji stabilizacji cen jabłek. Mimo publicznie deklarowanych gwarancji rentowności dla naszej Firmy przez inicjatorów przedsięwzięcia, w momencie rozliczenia zostaliśmy postawieni z perspektywą ogromnych strat. Stanowisko takie musi bulwersować, bo akcję poprowadziliśmy wzorowo, a jej cele zostały osiągnięte; ceny skupu jabłek przemysłowych wzrosły z 8-10 gr/kg do 25-30 gr/kg.
  Nie mamy żadnej możliwości zmiany stanowiska instytucji które decydują w tej sprawie. W sytuacji gdy rozliczenie to obciąża Spółkę ogromnym zobowiązaniem, nie możemy postąpić inaczej, jak tylko szukać ochrony sądowej.

  Decyzja ta ma chronić przede wszystkim sytuację przedsiębiorstwa spółki, a więc jego pracowników i wierzycieli. Bo, niezależnie od decyzji Sądu, pierwszym obowiązkiem realizujących podjętą decyzję będzie utrzymanie i ochrona wartości naszego majątku, co oznacza wprost zachowanie działającego rentownie przedsiębiorstwa. Złożenie wniosku o sądową ochronę w tym momencie, pozostawia zarządzającym w najbliższej przyszłości, środki wystarczające do obsługi bieżących zobowiązań oraz kontynuowanie działalności.

  Zarząd Eskimos S.A. pozostaje w przekonaniu że wybrana droga, choć przykra i jeszcze niedawno nieprzewidywana, jest najlepszą dla wszystkich stron powiązanych ze spółką.,

  Prezes Zarządu: Stanisław Sulima, Członek Zarządu: Leszek Słaboński

 • 02.03.2020

  Złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  Raport bieżący nr 1 2020 03

  Data sporządzenia:2020-03-02

  ESKIMOS S.A, Temat: Złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości.

  Treść raportu:

  W dniu 02 marca 2020 r. Zarząd Spółki złożył do Sądu dwa wnioski, wniosek o otwarcie postepowania sanacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości. Bezpośrednią przyczyną złożenia powyzszych wniosków jest brak rozliczenia Programu Stabizacji Cen na rynku jabłek przemysłowych, który realizawany był przez Spółkę w roku 2018 i 2019 na podstawie zawartych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

  2020-03-02 Rafał Wójcik, Członek Zarządu

 • 14.02.2020

  Raport Kwartalny za IV Kwartał 2019 roku. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  W załączonym pliku PDF, Zarząd Spółki Akcyjnej Eskimos przekazyje Kwartalny Raport Jednostkowy za IV Kwartał 2019 roku.

  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu


  Załączniki:

  ESKIMOS SA – Raport za IV kwartał 2019 r._docx v.02.pdf

 • 24.01.2020

  Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23 stycznia 2020r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2020 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Załączniki:

  Eskimos akt. not. 192-2020 Nadzw. Walne Zgromadzenie Współników.pdf

 • 24.01.2020

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd Eskimos S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2020 roku:
  Raporty kwartalne:
  – jednostkowy raport za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
  – jednostkowy raport za I kwartał 2020 r. – 14 maja 2020 r.
  – jednostkowy raport za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
  – jednostkowy raport za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
  Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Emitenta informuje, że ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
  Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu
 • 24.01.2020

  Lista akcjonariuszy NWZA w dniu 23 stycznia 2020 r. ESKIMOS S.A. (PLESKMS00016)

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO , Raport bieżący nr 1 2020 2, Data sporządzenia:2020-01-24, Temat: Lista akcjonariuszy NWZA w dniu 23 stycznia 2020 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % . Treść Raportu:

  Zarząd Spółki niniejszym podaje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji, którzy uczestniczyli na NWZA w dniu 23 stycznia 2020 roku.

  1. FI Rubikon Sp. z o.o.
  2. Janina Wiśniewska
  3. Marek Kaniewski
  4. Stanisław Sulima

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

30-06-2020

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl