Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 15.11.2012

  Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

  Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.

  PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. (więcej…)

 • 14.08.2012

  Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

  Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.

  PODSTAWA PRAWNA : § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect wyrażonego w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. (więcej…)

 • 02.08.2012

  Zawarcie znaczącej umowy z SVZ Poland Sp. z o.o.

  Zarząd Eskimos S.A. informuje o podpisaniu w dniu wczorajszym, tj. 01.08.2012 r. znaczącej umowy ze spółką SVZ Poland Sp. z o.o. Umowa określa szczegółowe warunki wzajemnej współpracy w zakresie usługowej produkcji na rzecz Eskimos S.A. w sezonie 2012. Warunki umowy objęte są klauzulą poufności i nie mogą zostać podane do wiadomości publicznej.  (więcej…)

 • 01.06.2012

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2012 r.

  Zarząd Eskimos S.A. (Spółka) informuje o aneksowaniu w dniu dzisiejszym (31.05.2012) terminów trzech umów zawartych w 2011 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA (bank), o których Spółka informowała w raportach EBI nr 16/2011 i nr 17/2011. (więcej…)

 • 18.05.2012

  Raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

 • 16.04.2012

  Raport Roczny Eskimos SA za rok 2011.

  Zarząd Eskimos S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok obrotowy 2011. (więcej…)

 • 20.02.2012

  Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r.

  Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. (więcej…)

 • 09.02.2012

  Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lutego 2012 roku.

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej (KRS 0000285266, dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lutego 2012 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. (więcej…)

 • 02.02.2012

  Zawarcie istotnych umów. Zniesienie ograniczeń zbywalności akcji serii B.

  Zarząd Spółki ESIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej informuje, iż w dniu 06 lutego 2012 roku w wykonaniu uchwały Zarządu z dnia 06 lutego 2012 roku, zawarł z Panem Tomaszem Rydzek oraz z Panem Kazimierzem Szymańskim (tj. akcjonariuszami posiadającymi wszystkie 4.000.000 akcji serii B) porozumienia, na podstawie których zniesione zostały ograniczenia zbywalności akcji serii B. (więcej…)

 • 01.02.2012

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 27 lutego 2012 roku na godzinę 13:00 Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). (więcej…)

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl