Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 30.05.2018

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eskimos Spółka Akcyjna

  Podstawa prawna: Inne uregulowania.
  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie ? Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy ? KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH?) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ?Zgromadzenie?).

  Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
  9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2018 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 11 czerwca 2018 roku.

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Załączniki:

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – 27 czerwca 2018 r.

  ESKIMOS_formularze_ZWZA 27 czerwca 2018 r.

  ESKIMOS ZWZA – projekty uchwał.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl