Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 16.01.2012

  Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2012.

  Zarząd Eskimos S.A. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku.
  Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

  RAPORTY KWARTALNE:
  – raport za IV kwartał 2011 – w dniu 14 lutego 2012 r.
  – raport za I kwartał 2012 – w dniu 15 maja 2012 r.
  – raport za II kwartał 2012 – w dniu 14 sierpnia 2012 r.
  – raport za III kwartał 2012 – w dniu 14 listopada 2012 r.

  RAPORT ROCZNY za rok 2011 w dniu 14 czerwca 2012 r.

  Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego.
  Jednocześnie Spółka informuje w roku 2012 odstępuje od wypełniania praktyki pkt. 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect tj. dotyczącej publikowania raportów miesięcznych w 2012 roku. Celem minimalizacji skutków niestosowania tej zasady Spółka będzie rzetelnie i na bieżąco wszelkie informacje o okolicznościach i zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta oraz takich, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

  Zarząd jednocześnie informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu zdarzeniem korporacyjnym które spółka jest w stanie przewidzieć jest zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2011 w czerwcu 2012 roku. Ogłoszenie dotyczące ZWZA zostanie opublikowane w raporcie bieżącym odpowiednio najpóźniej na 26 dni przed terminem ZWZA.

  PODSTAWA PRAWNA RAPORTU :
  § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl