Eskimos S.A.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ESKIMOS S.A.

Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 13:00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Wielopolskiej – Fonfara, ul. Chłodna 48 lok. 105, 00-872 Warszawa Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej
3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
11.Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu informujemy, dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 11 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2012 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem www.eskimossa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA
Załączniki do raportu (PDF):
• Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (pełne)
• Projekty uchwał na ZWZA
• Formularze

PODSTAWA PRAWNA DLA RAPORTU EBI:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl