Eskimos S.A.

Statut Spółki

STATUT SPÓŁKI ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY

(uwzględnia zmiany uchwalone w dniu 12 maja 2010 roku)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Eskimos Spółka Akcyjna. Spółka może używad w obrocie skrótu: Eskimos S.A.

2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwad się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalnośd.

3. Spółka może używad wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Konstancin-Jeziorna.

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może nabywad i zbywad udziały i akcje w innych spółkach, nabywad, zbywad, dzierżawid i wynajmowad przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywad i zbywad tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyd spółki prawa handlowego i cywilne, przystępowad do wspólnych przedsięwzięd, powoływad oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywad wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Założycielami Spółki są:

1) Fundusz Inwestycyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie,

2) Marek Kaniewski,

3) Tomasz Rydzek,

4) Kazimierz Szymaoski,

5) Stanisław Sulima,

6) Janina Wiśniewska.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków -10.31.Z,

b. Produkcja soków z owoców i warzyw – 10.32.Z,

c. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.39.Z,

d. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych – 01.13.Z,

e. Rozmnażanie roślin – 01.30.Z,

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów – 01.25.Z,

f. Działalnośd usługowa wspomagająca produkcję roślinną – 01.61.Z,

g. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – 10.11.Z,

h. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów – 46.11.Z,

i. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 46.17.Z,

j. Działalnośd agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – 46.18.Z,

k. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – 46.31.Z,

l. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – 46.32.Z,

m. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – 46.34.B,

n. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – 46.38.Z,

o. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 46.39.Z,

p. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeo rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – 46.61.Z,

q. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,

r. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.21.Z,

s. Transport drogowy towarów – 49.41.Z,

t. Leasing finansowy – 64.91.Z,

u. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z,

v. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z,

w. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeo rolniczych – 77.31.Z,

x. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeo oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,

y. Działalnośd związana z pakowaniem – 82.92.Z,

z. ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW – 37.00.Z,

aa. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z.

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów paostwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.010.000 zł (jedenaście milionów dziesięd tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 22.020.000 (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięddziesiąt groszy) każda, z czego:

a) 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 16020000,

b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000,

c) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 20020001 do nie więcej niż 22020000”.

2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą; Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje mogą byd pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

5. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§8

1. Kapitał zakładowy może byd podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Podwyższanie kapitału zakładowego może byd dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

3. Akcje mogą byd obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Objęcie nowych akcji może nastąpid w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.

5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeostwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).

6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpid w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.

7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyd kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą byd one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).

8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.

9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.

10. Spółka może emitowad papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeostwa do objęcia akcji Spółki.

§9

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne.

2. Akcjonariusz zamierzający zbyd akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie pozostałym

Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne.

4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąd ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie oświadczenia Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złażone po upływie terminu, są bezskuteczne.

5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielnośd jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji.

6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyd akcje w trybie postanowieo ust. 1-5 powyżej, obowiązany jest uiścid na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własnośd akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny.

7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazad innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji,

8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2-7 powyżej, może nastąpid bez ograniczeo.

9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą byd ustanowione bez ograniczeo, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody.

10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może byd przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej.

§ 10

1. Akcje mogą byd umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.

2. Umorzenie akcji może nastąpid za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostad umorzone, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie, zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.

4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywad ani przyjmowad w zastaw własnych akcji.

§11

1. Spółka może nabywad własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.

2. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§13

1. Walne Zgromadzenie może byd zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.

3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może byd zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia,

4. Uchwała może byd powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzieo uznawany w Polsce za dzieo roboczy.

6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sokółce lub w Warszawie.

§14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakooczeniu roku obrotowego.

§15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki;

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

2. Zarząd powinien zwoład Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dat zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3 powyżej.

3. W przypadku gdy z żądaniem zwołania wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnid do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem.

4. Rada Nadzorcza może zwoład zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwoład nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§16

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaśd jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostad szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego-Zgromadzenia,

§17

1. Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny byd przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyd i wykonywad na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.

§18

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowieo kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.

3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki;

2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;

4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;

6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

8) zmiana Statutu;

9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;

10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich

umorzenia;

11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeostwa;

12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;

13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;

14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Biegły rewident powinien byd obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają byd sprawy finansowe Spółki.

3. Wyjaśnienie nieobecności Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielad uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnieo i informacji dotyczących Spółki.

§22

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpid bez wykupu akcji.

Rada Nadzorcza

§23

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

§24

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres; kadencji, która trwa trzy lata.

2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostad w każdym czasie przed upływem kadencji.

§25

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.

§26

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeo, które powinny byd wysłane

członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeo nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Zaproszenie można przesład również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania przez członka Rady Nadzorczej.

§28

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywad, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni.

§29

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

2. Z zastrzeżeniem postanowieo kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może byd podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd.

3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd.

§30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna byd udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznad przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

§31

1. Do uprawnieo Rady Nadzorczej należy ponadto:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególni wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawowad swych czynności;

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdao finansowych Spółki;

6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;

7) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,

8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeo lub gwarancji,

9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązao z tytułu pożyczek lub kredytów o wartości przekraczającej jednorazowo wartośd kapitału zakładowego,

10) zatwierdzanie planów wieloletnich Spółki.

2. Podmiot, który ma pełnid funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależnośd przy realizacji powierzonych mu zadao. Zmiana biegłego rewidenta dokonywana

będzie co najmniej raz na pięd lat.

3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala się uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze koniecznośd zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadad wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawad w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązad się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

§32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno byd godziwe, lecz nie powinno stanowid istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływad w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawad w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu.

Zarząd

§33

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§34

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.

3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

5. Członkowie Zarządu mogą byd powoływani spoza grona Akcjonariuszy.

§35

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§36

1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeo spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego statutu.

2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą byd powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

§37

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działad w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny byd w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.

2. Członek Zarządu powinien zachowywad pełną lojalnośd wobec Spółki i uchylad się od działao, które mogłyby prowadzid wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawid Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpid tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§38

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty – Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§39

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstad w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosid co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny byd dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokośd odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyd jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

2. Ponadto Spółka może tworzyd uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§40

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

§41

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2. Spółka może wypłacid zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowid może najwyżej połowę zysku osiągniętego od kooca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym; zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponowad zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE

§42

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.

2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§43

Ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§44

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl