Eskimos S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

ESKIMOS Spółka Akcyjna

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESKIMOS Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”).
 2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
 3. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
 4. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
 5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 2
Zwołanie, zmiana terminu i odwołanie Walnego Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3)     na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

 1. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa  w ust. 1 pkt 2-3 powyżej.
 2. W przypadku gdy z żądaniem zwołania wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2,  sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem.
 3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
 5. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

§ 3
Lista Akcjonariuszy

 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

1) Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej:

– uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i

użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w

Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

– akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w

Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie

później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą

odebrane przed zakończeniem tego dnia.

– uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki w celu udziału

w Walnym Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o

zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym

Zgromadzeniu.

 1. Zarząd sporządza listę Akcjonariuszy.
 2. Lista Akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą żądać uzupełnienia Listy Akcjonariuszy lub jej sprostowania. Żądanie uzupełnienia lub sprostowania Listy Akcjonariuszy winno zostać złożone Zarządowi w formie pisemnej.
 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Stosuje się domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 4
Otwarcie Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony powyżej otwiera je Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
 2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych i formalnych.
 3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i w tym zakresie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia

 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
 2. Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
 4. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
 5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie dokonuje się w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, w kolejności, w jakiej kandydaci zostali wpisani na listę. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
 6. W przypadku zgłoszenia żądania tajnego wyboru Przewodniczącego, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się wówczas w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
 7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał najwyższą zwykłą większość głosów oddanych.
 8. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
 9. Przewodniczący nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

10. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, żeby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

11. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza: dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad, sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad, rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zgromadzenia.

12. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.

13. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.

14. Do czynności Przewodniczącego należy w szczególności:

1)     niezwłocznie po objęciu przewodnictwa podpisanie listy obecności z zarządzenie jej wyłożenia podczas obrad Walnego Zgromadzenia,

2)     potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,

3)     poddanie pod głosowanie porządku obrad,

4)     zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,

5)     udzielanie głosu uczestnikom obrad, członkom organów Spółki i zaproszonym osobom,

6)     uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,

7)     zarządzanie głosowania, informowanie uczestników Walnego Zgromadzenia o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał, a także czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,

8)     ogłaszanie wyników głosowań,

9)     kierowanie pracą sekretariatu prowadzącego listę obecności,

10)zamykanie Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 6

Lista obecności

 1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
 2. Przy sporządzeniu listy obecności należy:

1)     sprawdzić czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

2)     sprawdzić tożsamość Akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3)     sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,

4)     uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,

5)     wydać Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę do głosowania.

 1. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
 2. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 7

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§ 8

Wybór Komisji Skrutacyjnej

 1. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków.
 2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatur, nie wybiera się komisji skrutacyjnej.
 3. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z
  kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą osoby na które oddano największą liczbę głosów. Wyboru członków dokonuje się w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.
 4. Członkami komisji zostają osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
 5. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

1)     czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

2)     nadzór nad pracą osób liczących głosy,

3)     ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia,

4)     inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

§ 9
Rozpatrzenie porządku obrad

 1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
 2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 4. Głosowania nad sprawami porządkowymi dotyczą wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.
 6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
 7. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez Zarząd.
 8. Na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia dopuszczalna jest zmiana redakcji projektu uchwały oraz wnoszenie poprawek, jeżeli w ich wyniku nie zostanie podjęta uchwała, która swą treścią wykracza poza przedmiot porządku obrad.
 9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia
  sprzeciwu, a Przewodniczący ma obowiązek umożliwienia dokonania tej czynności.

10. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców.

11. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.

12. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.

13. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób uwłaczający powadze Zgromadzenia.

14. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób
niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.

15. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.

16. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące: zamknięcia listy mówców, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy porządkowej w obradach, kolejności uchwalania wniosków, zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.

17. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

18. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.

19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 10

Podejmowanie uchwał

 1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym  Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
 2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
 3. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
 4. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je
  zgłosiły.
 5. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
 6. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
 7. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego.
 8. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
 9. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.

10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

§ 11

Głosowanie grupami

 1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego.
 2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami Akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
 3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grup. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
 4. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielkość minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
 5. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
 6. Każda z grup sporządza osobno listę obecności.
 7. 7. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza komisja skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki. 

§ 12
Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

 1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez uczestników Walnego Zgromadzenia, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień uczestników Walnego Zgromadzenia.
 3. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.
 4. Zarządzając przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, Przewodniczący określa liczbę mandatów do obsadzenia. Do składu Rady Nadzorczej zostają powołane osoby, które w drugiej turze głosowania otrzymały największą ilość głosów, w zależności od ilości mandatów pozostałych do obsadzenia.

§ 13
Przerwa w obradach Zgromadzenia

 1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia.
 2. Poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.
 3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Walnym Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
 4. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
 5. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.
 6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 14
Zmiana Regulaminu

 1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 15
Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl