Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 03.09.2021

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r. Eskimos Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLESKMS00016)

  Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Eskimos S.A. w restrukturyzacji.
  Zarządca masy sanacyjnej ESKIMOS S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 21/2020 z dnia 21 sierpnia 2021 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 r. przypadał na dzień 06 września 2021 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 r. został ustalony na 30 września 2021 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 r., był brak działań Rady Nadzorczej Spółki w celu wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2020 r. Wobec powyższego o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2020 r. zadecydowała Zarządca masy sanacyjnej podpisując stosowną umowę 27 maja 2021 r. Następnym powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 r. był brak zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za 2019 r. Zwołane w tym celu ZWZA na dzień 22 lipca 2021 r. zostało odwołane z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zarządcy. Następne ZWZA zwołane zostało na 02 września 2021 r. Po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy trwają procedury badania sprawozdania finansowego za 2020 r. przez biegłego rewidenta. Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego za 2020 r. będzie możliwa publikacja jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2020 r.
  Jednocześnie Emitent wskazuje, że nowy termin nie jest zgodny z treścią komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od maksymalnego terminu publikacji raportu rocznego określonego w Regulaminie ASO. Zgodnie z powyższym wyjaśnieniem, wynika to z braku zakończenia badania jednostkowego sprawozdania finansowania Spółki przez biegłego rewidenta w związku z istotnie opóźnionym zatwierdzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  Krzysztof Homenda – Pełnomocnik Zarządcy masy sanacyjnej

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl