Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 30.06.2020

  Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect Eskimos Spółka Akcyjna (PLESKMS00016)

  Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r.
  Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. przypadał na dzień 30 czerwca 2020 r.
  W związku z powyższą zmianą nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r. został ustalony na 31 lipca 2020 r.
  Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.
  Zważywszy na powyższe Spółka wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a zbioru zasad „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego wynikającego z § 6 ust. 14.2 pkt 2) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Naruszenie wystąpiło w związku z nieprzekazaniem informacji o wyznaczeniu nowej daty publikacji raportu okresowego w terminie nie później niż dwóch dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 6 ust 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
  Spółka wskazuje, iż powodem zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Spółki za 2019 r., oraz incydentalnego naruszenia powyższych przepisów, była sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowana pandemią Covid-19, która przełożyło się na bezpośrednie problemy w terminowym przygotowaniu przez księgowość danych finansowych oraz ich zbadaniu przez biegłego rewidenta obsługującego Spółkę.
  Jednocześnie Emitent wskazuje, że nowy termin został ustalony z uwzględnieniem treści komunikatu Zarządu GPW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych, tj. nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od maksymalnego terminu publikacji raportu rocznego określonego w Regulaminie ASO.

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 oraz § 4 ust 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl