Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 01.06.2017

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Podstawa prawna: Inne uregulowania

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).

  Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.

  2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  5. Przyjęcie porządku obrad.

  6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.

  9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

  10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

  11. Wolne wnioski.

  12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 14 czerwca 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2017 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 14 czerwca 2017 roku.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

  kom espi zdz

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl