Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 15.03.2017

  Informacja na temat szkody w składnikach aktywów Emitenta oraz stanowiska ubezpieczyciela ws. wypłaty odszkodowania.

  Zarząd ESKIMOS S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 112/2016niniejszym przekazuje informację na temat szkody w składnikach aktywów Emitenta powstałej na skutek pożaru w zakładzie produkcji mrożonek znajdującym się w Motodze (gmina Baranów, województwo lubelskie) oraz informacje o stanowisku ubezpieczyciela ws. wypłaty odszkodowania.

  Ustalono, że w dniu 16 grudnia 2016 r. doszło do szkody związanej z pożarem budynku zakładu przetwórstwa spożywczego znajdującego się w Motodze, w którym wykonywano w tym czasie prace remontowe. Prace remontowe prowadzone były przez podmioty zewnętrzne i obejmowały prace w zakresie chłodnictwa oraz prace o charakterze remontowo-budowlanym.

  Według dokumentacji sporządzonej przez niezależny podmiot na zlecenie Emitenta zakres szkód powstałych na skutek pożaru obejmuje uszkodzenia substancji budynków oraz maszyn i urządzeń. W przypadku budynków zainwentaryzowano uszkodzenia w pomieszczeniach produkcyjnych, pomieszczeniach pakowni oraz pomieszczeniach mroźni. W przypadku maszyn i urządzeń uszkodzeniu uległy: instalacja chłodnicza (amoniakalna) w obszarze objętym pożarem (rurociągi wraz z izolacją termiczną, osprzęt, chłodnice, systemy sterowania), elementy konstrukcyjne tuneli mroźniczych, sprężarka powietrza tłokowa. Ponadto okopceniu uległ blanszownik i linia do produkcji fasoli.

  Emitent jako ubezpieczony zgłosił do ubezpieczyciela, tj. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. (Aviva, Ubezpieczyciel), łączne roszczenia na kwotę 6.991.373,16 zł.

  W dniu 14 marca 2017 r. Emitent otrzymał od Ubezpieczyciela informację, zgodnie z którą Ubezpieczyciel, po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, uznał, że brak jest podstaw do przyznania odszkodowania. Według stanowiska Ubezpieczyciela zastosowania znajdują wyłączenia szczegółowe, wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zgodnie z którymi:

  1) Aviva nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu będącym przedmiotem budowy, montażu lub instalacji

  2) Aviva nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Emitenta lub na jego zlecenie w obrębie miejsca ubezpieczenia robotami budowlanymi (rozumianymi zgodnie z prawem budowlanym), chyba że fakt prowadzenia takich robót został uprzednio zgłoszony przez Emitenta a kontynuacja ochrony została potwierdzona przez Aviva na piśmie

  3) Aviva nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienia będącego w trakcie budowy, montażu, instalacji, rozruchu próbnego, testów poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez Emitenta końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

  W ocenie Ubezpieczyciela roszczenia Emitenta dotyczą zarówno mienia istniejącego przed przystąpieniem do prac remontowych, jak i mienia nowo wybudowanego, prace spełniają definicję robót budowlanych (zgodnie z prawem budowlanym), fakt prowadzenia robót budowlanych nie został zgłoszony Ubezpieczycielowi, a kontynuacja ochrony nie została potwierdzona przez Aviva.

  Jednocześnie Ubezpieczyciel zaznacza, że zakres ochrony został rozszerzony w ramach dodatkowej polisy o klauzulę „Przebudowa i rozbudowa” do wysokości 1.000.000 zł, która obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Emitenta w obrębie ubezpieczonej lokalizacji. Klauzulą objęte jest również mienie, o ile w konsekwencji prowadzonych prac budowlano-montażowych dojdzie do pożaru, wybuchu lub zalania. Prace objęte powyższą klauzulą dotyczą kontraktów o wartości nieprzekraczającej 1.000.000 zł i nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

  W ocenie Ubezpieczyciela powyższa klauzula nie ma zastosowania przy likwidacji przedmiotowej szkody, ponieważ wartość umów na roboty budowlane przekraczała kwotę 1.000.000 zł, której nieprzekroczenie wskazano w niej jako warunek konieczny.

  W tym samym dniu, tj. 14 marca 2017 r. Emitent złożył do Ubezpieczyciela odwołanie od powyższej decyzji dotyczącej odmowy przyjęcia odpowiedzialności opartej na uzasadnieniu, że przedmiotowe zdarzenie nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

  Zgodnie z argumentacją Emitenta:

  1) Zapisy klauzuli „Przebudowa i rozbudowa” przewidują ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących na ryzyku ubezpieczającego. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie istniejące Ubezpieczającego, do pełnej sumy ubezpieczenia, o ile w konsekwencji prowadzonych prac budowlano-montażowych dojdzie do pożaru, wybuchu lub zalania. Zatem rozgraniczona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za wykonane prace i materiały od odpowiedzialności za szkody w mieniu powstałe w wyniku pożaru, wybuchu lub zalania w następstwie prowadzonych prac budowlano-montażowych. Ponadto zapis klauzuli mówiący o kontraktach o wartości nie przekraczającej 1.000.000 zł odnosi się do odpowiedzialności ubezpieczyciela za prace budowlano-montażowe, tj. wartość wykonanych prac i materiałów, natomiast nie ogranicza on odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w mieniu istniejącym Emitenta, powstałe w wyniku pożaru, wybuchu lub zalania powstałe w następstwie prowadzonych prac budowlano-montażowych, które są objęte ochroną do pełnych sum ubezpieczenia.

  2) Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w toku likwidacji ustalono, że do powstania szkody doszło w związku z prowadzeniem prac, których wartość na dzień powstania szkody nie przekraczała 1.000.000 zł.

  W związku z czym zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela, a Emitent wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz wypłatę należnego odszkodowania.

  Jednocześnie Emitent zaznacza, że został poinformowany i jest świadomy możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i może z niej skorzystać w przypadku niepowodzenia wyegzekwowania odszkodowania od Aviva.

  Emitent będzie przekazywał informacje o rozwoju sytuacji w oddzielnych raportach bieżących.

  Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl