Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 25.05.2016

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).
  Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
  7. Przedstawienie Zgromadzeniu:pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
  9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
  10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
  11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
  12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.
  13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 08 czerwca 2016 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 08 czerwca 2016 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 08 czerwca 2016 roku.Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.eskimossa.eu.

  PODSTAWA PRAWNA:

  § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

15-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl