Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 16.04.2014

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 maja 2014 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).
  Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
  1.Otwarcie Zgromadzenia.
  2.Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej
  3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5.Przyjęcie porządku obrad.
  6.Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
  7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
  8.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
  9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
  10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
  12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

  Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eskimossa.eu .
  Załączniki do raportu (PDF):
   Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
   Projekty uchwał ZWZA
   Formularze dla Akcjonariuszy

  PODSTAWA PRAWNA:
  § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  Załączniki:

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Wójcik – Członek Zarządu

  Czytaj na newConnect

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl