Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 09.02.2012

  Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lutego 2012 roku.

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej (KRS 0000285266, dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lutego 2012 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
  Zmiana porządku obrad polega na dodaniu nowego pkt .9 do porządku obrad ogłoszonego w dniu 1 lutego 2012 roku o treści:
  9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje na rzecz Spółki FI RUBIKON sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją w/w warrantów subskrypcyjnych w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z tym związanej.
  Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lutego 2012 roku przedstawia się następująco:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu w tym zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje na rzecz Spółki FI RUBIKON sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją w/w warrantów subskrypcyjnych w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z tym związanej.
  10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
  W załączeniu Zarząd przedstawia przedstawiony przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie nowego pkt. 9 porządku obrad wraz z uzasadnieniem.

  Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl