Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 01.02.2012

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 27 lutego 2012 roku na godzinę 13:00 Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”).
  Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul Chłodniej 48 lok. 105, w kancelarii notarialnej notariusza Anity Wielopolskiej-Fonfara, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu w tym zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl