Raporty NewConnect

Raporty NewConnect

2024

 • 14.11.2015

  Raport kwartalny za III kwartał 2015r

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2015 r.
  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (więcej…)

 • 14.08.2015

  Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2015 r.
  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (więcej…)

 • 02.07.2015

  Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

  Zarząd Spółki ESKIMOS S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy, zgodnie z którą:

  – Wysokość kwoty przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniosła: 206.671,97 zł
  – Liczba akcji z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi: 20.667.197
  – Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi : 1 grosz (więcej…)

 • 01.07.2015

  Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 30 czerwca 2015 r.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu. (więcej…)

 • 03.06.2015

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.06.2015 roku, na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). (więcej…)

 • 03.06.2015

  Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29 maja 2015 r.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 29 maja 2015 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu. (więcej…)

 • 15.05.2015

  Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

  W załączonym pliku PDF, Zarząd ESKIMOS S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za I kwartał 2015 r.
  PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. (więcej…)

 • 29.04.2015

  Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2015 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). (więcej…)

 • 10.04.2015

  Raport Roczny Eskimos SA za rok obrotowy 2014

  Zarząd Eskimos S.A. przekazuje w załącznikach Raport Roczny za rok obrotowy 2014. Wszystkie Załączniki dołączone do niniejszego raportu EBI stanowią integralną część raportu rocznego za 2014 rok. (więcej…)

 • 08.04.2015

  Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2014

  Zarząd Eskimos S.A. zawiadamia, iż ulegnie przyspieszeniu termin publikacji raportu rocznego za 2014 r. Zgodnie z Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2015 opublikowanym raportem bieżącym EBI numer 01/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. (więcej…)

Raporty

01-07-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl