Archiwum aktualności

Archiwum aktualności

2024

 • 14.06.2019

  Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego

  Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego.

  Zarząd Spółki Eskimos S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. _”Bank”_:

  1_ umowę ugody _”Ugoda”_ dotyczącą spłaty kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015 r.

  2_ porozumienie_”Porozumienie”_ w zakresie zmiany umowy kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2016 r.

  Zgodnie z Ugodą Bankowi przysługuje na dzień 10 czerwca 2019 r. niesporna, wymagalna łączna wierzytelność w wysokości 6.866.740,30 PLN, na którą składa się kapitał wymagalny z tytułu kredytu w wysokości 6.843.160,01 PLN. Ugoda przewiduje rozłożenie okresu spłaty kwoty wymagalnego kapitału w wysokości 6.843.160,01 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r. Opóźnienie w spłacie rat traktowane jest jako niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu, co uprawnia Bank do wypowiedzenia Ugody i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

  Jednocześnie Emitent wskazuje, że Ugoda zawiera warunek w postaci zobowiązania Emitenta do niewypłacania dywidend przez cały okres jej obowiązywania.

  Zgodnie z Porozumieniem Emitent oraz Bank dokonały zmiany do umowy kredytu odnawialnego skupowego z dnia 29 lipca 2016 r. obejmującej rozłożenie okresu spłaty kwoty kapitału w wysokości 2.000.000 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r.

   

  Rafał Wójcik – Członek Zarządu

Raporty

31-05-2024

Kontakt

tel./fax:

+48 22 754 36 01
+48 22 754 36 02

Email:

biuro@eskimossa.pl